کالیمدور

بایگانی -می 2022

سرگذشت «مالیگوس»؛ اولین سیمای جادو در ازراث

  مالیگوس؛ سیمای گروه پرواز اژدهایان آبی، کهن‌ترین میان سیمایان و یکی از باستانی‌ترین موجوداتی بود که بر روی ازراث زندگی کرده است. نورگانون؛ تایتان و نگهبان جادو بخشی از قدرت بیکران خود را به مالیگوس اعطا کرد. از آن موقع به بعد مالیگوس به عنوان...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!