کالیمدور

بایگانی -آوریل 2019

خشم الون

آتشی که تلدراسیل را در کام خود فرو‌ بُرده بود، رفته‌رفته به خاموشی گرایید و در مکانی که کمی پیش‌تر درخت زندگی قرار داشت، اکنون این سمبل مرگ و ناامیدی بود که برافراشته شده بود و جهانیان را به یاد رنج و عذابی می‌انداخت که مردان، زنان و حتی کودکان...

مارا دنبال کنید

error: Content is protected !!