کالیمدور

بایگانی -مهر ۱۳۹۷

نفرت و انتقام

استاد اعظم شیمیدان فرنل گفت: از اینکه خودتان تشریف آوردید بسیار خوشحالم. شما گفته بودیدکه وقتی آزمایش ما به نتیجه رسید، شما را مطلع کنیم. سیلوانس از فرنل خواست تا نتیجه را به او نشان دهد. فرنل او را به درون اتاقی که اجساد در گوشه ای از آن آویزان...